Aron Prins

Na de lewaaije (begrafenis) van Aron Prins uit Alkmaar, voorzitter van de Joodse gemeente in Alkmaar gedurende 40 jaar, verscheen in het Centraal Blad voor Israëlieten een in memoriam.

Na een ziekbed van eenige maanden is alhier in den ouderdom van ruim 90 jaar overleden de Heer A. Prins Az. Door de Heeren de Wolff, Petzon en Staal werd beurtelings van het overlijden af tot aan de „Lewaje” Mischnajous geleerd, terwijl dit door den Heer S. Sohlberg, als vriend van den overledene, de nacht tevoren geschiedde. Zeer groot was de belangstelling hij de teraardebestelling, welke op Muiderberg plaats had. In het sterfhuis nam de Leeraar, de Heer A. de Wolff, namens de dochters en schoondochters, in gevoelvolle woorden afscheid, en bracht in het bijzonder hulde aan mej. J. Prins, die haar vader met zoo groote opoffering had ter zijde gestaan. Door de goede zorgen van ons Chebra Bestuur (begrafenisvereniging – red) en den Heer M. Bolle Jr. van Amsterdam, was de regeling van den stoet keurig verzorgd. Voor de geopende Synagoge, welke geheel verlicht was, werd halt gehouden en Wiehie Nouam gezegd. Onwillekeurig dacht men aan het zoo lange jaren geleden bezoek door den overledene, die zoo lang zijn krachten het ook maar eenigszins toelieten, ter Synagoge ging. De gemeenteleden deden uitgeleide tot buiten de stad, waarna de stoet den weg naar Amsterdam aanving. Bij aankomst te Muiderberg was daar reeds een, aanzienlijke schare verzameld, waaronder de Opperrabbijn de Heer Onderwijzer en de Heer L. A. Wagenaar, Lid van het Kerkbestuur te Amsterdam.

Het eerst werd het woord gevoerd door den Heer S. Sohlberg, die naar aanleiding van de Haftooro der week in roerende bewoordingen beschreef de groote leemte, welke door het verlies ontstaan was in het Joodsche gezin der fam. Prins en eraan herinnerde, dat hij 27 jaar geleden, ook de Hespeid had uitgesproken voor de Echtgenoote van den thans overledene, een oprecht Joodsche vrouw, welke een sieraad was voor haar gezin. Hij spoorde de kinderen aan, de voetsporen van hun vader te volgen, en te berusten in het onvermijdelijke. In hartelijke woorden nam hij daarna afscheid. Daarna werd het woord gevoerd door den Leeraar, den Heer A. de Wolff, die naar aanleiding van de woorden onzer Wijzen: „Hammouried dimngo al odom kooseheir” den overledene herdacht en het groot verlies schetste, dat met zijn heengaan werd geleden. Hij herdacht hem als liefhebbende vader en opvoeder zijner kinderen, als Voorzitter der Gemeente, welke functie hij meer dan 40 jaar bekleed had. Hij was steeds de eerste ter Synagoge.

Ook de Burgerlijke Gemeente erkende zijne gaven van hoofd en geest en verkoos hem tot Voorzitter van de Kamer van Koophandel, terwijl hij gesierd was met de Ridder-Orde van Oranje Nassau. In al deze functiën heeft de overledene zeer nuttig gearbeid en velen kwamen zijn advies inwinnen. De Heer de Wolff sprak woorden van troost tot de kinderen en klein-kinderen, die steeds hun vader en grootvader met de meest mogelijke liefde hebben omgeven, en eindigde met de bede Tehie Nischmosou Tseroero Bitsrour Hagajiem. Aan het graf sprak de Heer B. Kuyper als vertegenwoordiger van de Kamer van Kamerhandel woorden van waardeering voor het vele nuttige dat de overledene als Voorzitter had verricht. De Heer A. Englander sprak als Voorzitter der Gemeente Alkmaar en dankte voor de talrijke adviezen door den overledene verstrekt. Mr. A. Prins dankte voor de groote eer, zijn vader bewezen. In het Metaheir-gebouw sprak nog de Heer Ringers, Wethouder van Alkmaar, die in zeer waardeerende woorden den overledene herdacht als lid van den Voogdijraad en in het bijzonder wees op den wetsgetrouwen Israëliet, welke de Heer Prins was. Door den Opperrabbijn werd het Birkas Hammozoun uitgesproken. Hierna verliet men onder den indruk der plechtigheid den doodenakker.
Ook gedurende de treurdagen is enorme belangstelling getoond in het huis van den overledene.

 

bron:
“ALKMAAR.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1927/11/04 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000579035:mpeg21:p00006

gepubliceerd:
10 maart 2021