Moritz Calisch

Moritz Calisch werd op 12 april 1819 in Amsterdam geboren en overleed in Amsterdam op 13 maart 1870. Hij was een zoon van Nathan Isaac Calisch (Amsterdam, 3 oktober 1790 – Amsterdam, na 1850) en Rachel Cohen Blanke (Amsterdam, 1790 – Amsterdam, ca. 1850). Hij was een kunstschilder in de periode van de Romantiek. Moritz groeide onder andere op op de Kloveniersburgwal 304 (nu 15).

Als kunstschilder is Calisch in de vergetelheid geraakt, onterecht. Op 3 februari 1845 werd Calisch door de Raad van Bestuur van de de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam tot lid van de Academie gekozen, een eer in die tijd.
Na zijn overlijden besteedde het Weekblad voor Israëlieten aandacht aan Calisch: ‘De Nederlandsche schilderschool in het algemeen, en de kunstenaarskring der hoofdstad in het bijzonder, hebben een treffend verlies geleden door den dood van Moritz Calisch. Zondagavond werd deze bekwame, gevoelvolle kunstschilder plotseling aan zijnen werkkring, aan zijne dierbare betrekkingen en vele vrienden ontrukt, in den ouderdom van bijna 51 jaren. Niet alleen door het hem aangeboren talent, hetwelk reeds in de prille jeugd zich vertoonde en sedert zich zoo ontwikkelde, dat het hem eene eereplaats onder zijne kunstbroeders verschafte, maar ook door zijne goede eigenschappen, zijn aangenamen omgang, zijne edele inborst, had hij de achting en vriendschap verworven van allen, die hem kenden en met weemoed hem zien heengaan. De werken van den ontslapen meester, gedurende zijn leven gewaardeerd, zullen thans nu de hand, die ze gewrocht heeft verstijfd is, de herinnering levendig houden aan den genialen en zeer bescheiden man, die zijn leven aan de beoefening der kunst gewijd had. Als aankomende jongeling reeds met eermetaal bekroond, mogt hij later bij vele gelegenheden zich verheugen in de erkenning zijner verdiensten, in zijn vaderland en daarbuiten, al was ook zijn kunstenaarsloopbaan niet vrij van teleurstelling, welke hij echter met gelatenheid onderging.

Onder de leden der Maatschappij Arti et Amicitiae was hij een der ijverigsten en meest belangstellenden in haren bloei; aan Arti et Amicitiae en haar weduwen en wezenfonds bewees hij belangrijke diensten, die erkend werden door zijne benoeming onlangs tot vice-president dezer Maatschappij, tot welke eervolle betrekking hij geroepen werd na het vertrek van den heer Rochussen uit deze stad. In de kunstzalen van Arti et Amicitiae prijkten vaak uitstekende werken van zijn penseel, waaronder fantasiestukken en portretten de voornaamste plaats innemen. Ook voor de historische galerij aldaar leverde hij eene bijdrage, die, al hadden geene andere banden tusschen Moritz Calisch en Arti et Amicitiae bestaan, zijn aandenken bij haar duurzaam maakt.’

Grafmonument Moritz Calisch Muiderberg © joodsamsterdam, 28 april 2023

Calisch werd begraven op de Joodse begraafplaats in Muiderberg. In maart 1871 verscheen in het Weekblad voor Iraëlietische Huisgezinnen het bericht dat vrienden en vereerders van hem een grafmonument hadden laten oprichten dat gemaakt werd door de werkplaats van I. de J. Teixeira de Mattos en Zn. Het stelde een schild, zijn naam en de kentekenen van zijn beroep voor. Het grafmonument staat nog steeds op de Joodse begraafplaats in Muiderberg.

 

 

bron:
Nathan Isaac Calisch, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1853-1863, archiefnummer 5000, inventarisnummer 283.
Moritz Calisch, Weekblad voor Israëlieten. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005597088:00001.
Zerk, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005392007:00001.
Hugo de Groot, De vrijdagavond; joodsch weekblad jrg 1, 1925, no 43, 16-01-1925. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:36446:mpeg21:0001.
Academie, BINNENLANDSCHE BERIGTEN. ’s GRAVENHAGE, den 18den Maart.. “Nederlandsche staatscourant”. ‘s-Gravenhage, 19-03-1845, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010089452:mpeg21:p002.

illustratie:
Hugo de Groot, De vrijdagavond; joodsch weekblad jrg 1, 1925, no 43, 16-01-1925. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:36446:mpeg21:0001.
Grafmonument Moritz Calisch Muiderberg © joodsamsterdam, 28 april 2023

gepubliceerd:
1 april 2023

laatst bijgewerkt:
28 april 2023