Openingswoord Palacheschool

De Palache-School der Vereeniging „Kennis en Godsvrucht” alhier, is Maandagavond j.l. (2 september 1929 – red) op plechtige wijze in gebruik genomen. Groot was de belangstelling voor dit voor onze gemeente zoo heugelijk feit, dat van de activiteit en het doorzettingsvermogen van het Bestuur der zoo bloeiende Vereeniging een vleiend getuigenis aflegt. Vele waren de hinderpalen, die het te overwinnen had. Op allerlei wijze is getracht de splitsing der Herman Elteschool tegen te houden. En eerst aan het einde van den loopenden cursus werd de beschikking verkregen over het perceel aan de Lepelkruisstraat, waarin de Palache-School gevestigd zou worden. De bekwame architect, de heer Jacq. S. Baars, stond voor de niet gemakkelijke taak om in een minimum van tijd de oude en verouderde Brugma-school met de eischen des tijd in overeenstemming te brengen.

Veel meer dan vier weken was hem niet gegeven. Toch is het hem ten volle gelukt, dank zij ook de krachtige medewerking en de toewijding van den aannemer, de firma A. Boas alhier. Den heer Baars was het er vooral om te doen, om licht en lucht in het gebouw te brengen. De kleine ramen zijn door groote vervangen, de entree kreeg een flinke uitbreiding en verfraaiing, de muren van de omgevende binnenplaats werden in een wit kleed gestoken, de sanitaire inrichtingen grondig gemoderniseerd. De metselsteenen, die den grond bedekten, werden verwijderd en door granieten vloeren vervangen. De school werd tevens zoowel in- als uitwendig geschilderd. De elkaar afwisselende tinten getuigen van den goeden smaak en de deskundige opvatting van den heer L. van Meer, die ook hier weer zijn reputatie heeft gehandhaafd. Maar ook de heer I. Frank, die de sanitaire inrichting voor zijn rekening heeft genomen, heeft zich weer van zijn meest goede zijde doen kennen. En zoo was er maar één roep over de keurige inrichting der zes klasselokalen en van het gymnastieklokaal. Gloednieuwe platen sierden de muren van gangen en lokalen, platen, die dienst zullen doen bij het onderwijs in bijbelsche en vaderlandsche geschiedenis, in aardrijkskunde, lees- en aanschouwingsonderwijs. Ook de door de Ouder-commissie verzorgde bloemen werkten mede, om den prettigen aanblik der lokalen te verhoogen. Jammer, dat de nieuwe banken nog niet waren aangekomen, zoodat de kinderen het nog eenigen tijd met de oude zullen moeten doen. Maar overigens is alles tot in bijzonderheden in orde en kan het Bestuur van K. en G. op haar tweede schoollokaai even trotsch zijn als op de Herman Elteschool.

 

bron:
“Advertentie Boas”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1929/08/09 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 11-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578032:mpeg21:p00008

illustratie:
“Advertentie Boas”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1929/08/09 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 11-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578032:mpeg21:p00008

gepubliceerd:
11 april 2021

laatst bijgewerkt:
11 april 2021