Voorbereidende school Josephina Kater

Waterlooplein 13. Archief van het Bureau Monumentenzorg: glasnegatieven en negatiefloze foto’s. Augustus 1928 012000007334

Op het Waterlooplein, op nummer 13, werd op zondag 1 mei 1893 de voorbereidende school van Josephina Kater (Muiden, – Sobibor, ) geopend. De school was voor kinderen in de kleuterleeftijd en werkte volgens de Fröbel-methode.

Vanaf mei 1893 adverteerde Josephina met haar school, op 6 mei 1893 was haar een vergunning verleend om hier een school te stichten. Of de school goed liep laat zich raden, in ieder geval was het nodig om in augustus 1893 een cursus handwerken aan de school te verbinden. Deze cursus werd georganiseerd door de Vereniging “De Verstelcursus”. Financiële noodzaak?
In dezelfde maand begon er op de school ook een cursus godsdienstonderwijs. Deze werd verzorgd door de heer I de Groot, onderwijzer aan de Nederlandse Israëlitische Godsdienstscholen 1e en 2e klassen.

In 1899 verscheen er een verslag over deze school waarin gememoreerd werd dat de school er financieel goed voor stond. De school begon met zes leerlingen, drie jaar later, in 1899 waren er al drie volle klassen.

Het pand waar de school in gevestigd was, werd eerder gebruikt door ijzerwarenzaak Van IJzer en suikerraffinaderij Pereira. De gevelsteen op de foto van het pand, geplaatst door Pereira, is nu te zien bij de ingang van het complex van de Portugese synagoge aan het J. D. Meijerplein. Op de foto, uit 1928, is duidelijk te zien dat de school er niet meer gevestigd is.

waterlooplein15Vereniging “De Verstelcursus”
Op 22 mei 1898 stond dit in het Nieuw Israëlietisch Weekblad:
“In de 5de jaarlijksche algemeene vergadering werd het jaarverslag uitgebracht, waaruit bleek, dat de Vereeniging bij voortduring aan haar doel — het geven van onderricht in de kunst van verstellen en naaien aan vrouwen en meisjes uit den arbeidenden stand — blijft beantwoorden. Gedurende het geheele jaar werd op de eerste vijf avonden der week onderricht gegeven door een aantal met toewijding werkzaam zijnde jonge dames, aan ongeveer 100 personen, w. o. vele gehuwde vrouwen, in het schoollokaal van mej. Kater , Waterlooplein 13. Jammer is het, dat door gebrek aan voldoende leerkrachten, aan een groot aantal aanvragen tot plaatsing geen gevolg kan worden gegeven. Jonge dames die de kunst van verstellen machtig zijn, vinden hier een goede gelegenheid om zich nuttig te maken. Gaarne zal het bestuur zien dat belangstellende dames zich eens van dat werk op de hoogte komen stellen. In tegenstelling met een vorig verslag is de financiële toestand thans niet ongunstig, dank zij de krachtige hulp van belangstellenden. Het lesgeld bedraagt 10 cent voor 5 lessen. De inschrijving van nieuwe leerlingen geschiedt gedurende de maanden Mei en Juni, elken Maandagavond van 8 — 10 uur aan voornoemd lokaal, Waterlooplein 13″.
 
 

bron:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 19 mei 1893, Waterlooplein 13
ibidem, 28 aug 1896, handwerken en godsdienst
ibidem, 22 mei 1898, vereeniging “De Verstelcursus”
ibidem, 8 dec 1899, Nog meer chanoekofeesten
Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen delen, archiefnummer 5416, inventarisnummer 90
Stadsarchief Amsterdam, 264 Archief van J A Tours, vergunning

illustratie
uitsnede Waterlooplein 13. Archief van het Bureau Monumentenzorg: glasnegatieven en negatiefloze foto’s. Augustus 1928 012000007334
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 19 mei 1893, Waterlooplein 13

gepubliceerd:
28 april 2016

laatst bijgewerkt:
22 februari 2021