Synagoge Nieuwe Kerkstraat 26 / 10 – 14

nwkerkstr10-14Nieuwe Kerkstraat 10 -14
Vanaf 1841 hield de Vereniging Neir Mitswoh Wetouro Our diensten op de Nieuwe Kerkstraat 26, op 28 oktober 1913 werd op 10 – 14 een nieuwe sjoel betrokken. Hier konden 192 mannen en 26 vrouwen de dienst meemaken. Op nummer 26 zit nu een garage.
In 1938 dreigde deze synagoge haar diensten te moeten beëindigen vanwege financiële problemen. Er waren toen besprekingen gaande om de godsdienstoefeningen mogelijk te houden. Een jaar later werd herdacht dat de vereniging 100 jaar bestond met een artikel in het NIW:

 

EEN HONDERDJARIGE
Honderd jaar was het dezer dagen geleden, dat de Synagogevereeniging Ner Mitswa we-Thora Or is opgericht. Haar bedehuis, gevestigd in de Nw. Kerkstraat bij den Amstel, met het fraaie en ruime interieur, wekt ieders bewondering. Honderd jaar… geslachten na geslachten hebben dankbaar gebruik gemaakt van de gelegenheid, door de Vereeniging geboden, om er hun gebeden tot den Hemelvader op te zenden. Bekwame leeraren, als Rabbijn Abraham Sajet z.g. en B. v. d. Velde z.g. hebben er gefungeerd; bekende en waardige voorzangers, als M. Bolle z.g., I. Ph. de Paauw z.g. en L. D. Staal hebben er den dienst geleid.

Honderd jaar… er zou alle reden zijn geweest, om het eeuwfeest met voldoening te vieren. Maar onder de huidige omstandigheden ontbrak alle neiging tot feestvieren. En dat niet alleen wegens den ontzettenden wereldtoestand, waaronder de menschheid thans zucht. Maar ook wegens den druk der tijden, dien ook onze eerbiedwaardige Vereniging gevoelig ondervindt. Jarenlang was het bedehuis der Ver. N.M.W.O. een troetelkind van de oud-Joodsche aristocratische families, die in deze omgeving woonden, zoomede van de gegoede burgerklasse in de aangrenzende straten, die met lofwaardige offervaardigheid tot instandhouding van het bedehuis medewerkten.
nwkerkstr26Maar de tijden zijn veranderd. Het bezoek toont weliswaar, dat het bedehuis nog altijd in een behoefte voorziet — op de jongste feestdagen telde men 120 bezoekers en nog steeds worden ook de dagelijksche godsdienstoefeningen gehouden — maar tengevolge van de tijdsomstandigheden gaat het met de financiën steeds bergafwaarts.

Wat het bestuur thans de meest directe zorg baart zijn de financieele verplichtingen, die op de Vereeniging rusten; in eigen kring zijn de middelen niet te vinden, om te herstellen, wat voorziening behoeft. O, het zou zoo gemakkelijk zijn, de Vereeniging op te heffen en de Synagoge te sluiten! Maar bij al wat in het oude Joodsche kwartier reeds is verloren gegaan, willen wij zoo gaarne behouden, wat ons door dierbare herinneringen aan het verleden bindt, wat zich in het heden nog levenskrachtig toont, wat in de toekomst, zoo God wil, weer tot grootere ontwikkeling kan komen. Stelt ons in de gelegenheid, uit de ruïne een steunpunt te redden. Laat dit bedehuis, dat eens den trots van velen vormde, niet verloren gaan! Zendt ons uw bijdrage, opdat wij door deze moeilijke tijden heenkomen en ons bedehuis in de Amsterdamsche Jodenheid zijn plaats kan blijven behouden en zijn taak vervullen! Verhoort onzen oproep, weldenkende gemeenteleden, opdat een Huis des Gebeds, dat velen tot steun en troost is, kan blijven bestaan! Ons Gem. Gironummer is N 1833. Indien u ons op andere wijze bijdragen wilt doen toekomen, gelieve dit dan onzen penningmeester te berichten.

Het Bestuur:
J. M. HES, Voorzitter.
I. GREWEL, Vlce-Voorzitter.
M. LEEFSMA, Secretaris.
A. ONDERWIJZER, Penningm.,
Meerhuizenstraat 19 ‘.
A. RUDELSHEIM.

bron:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 13 jan 1939, Een Sjoel, die verdwijnt.
ibidem, 3 nov 1939, Een honderdjarige.

illustraties:
© joodsamsterdam.nl, 2010

Laatst bijgewerkt:
18 september 2019