Zionistische zangvereniging Hazomir

In januari 1913 verscheen in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland het eerste bericht over de Zionistische Zangvereniging Hazomir, die in een krant uit 1916 de Jiddisje Angvereniging Hazomir werd genoemd. Het bericht luidde:

‘Geachte Redactie! Beleefd verzoeken wij u plaatsing voor het onderstaande: „Overtuigd van de noodzakelijkheid, dat er iets daadwerkelijks moet plaats vinden, opdat de Joodsche geest, het Joodsche bewustzijn in de kunst meer en meer tot uiting zal komen, men in kunstwerken van Joden ook de Joodsche geest ziet en gevoelt, en er dus zal zijn werkelijke, specifieke Joodsche kunst, daarom hebben ondergeteekenden gemeend daartoe te kunnen medewerken door het stichten van een Joodsche zangvereeniging. Deze vereeniging zal zich bezig houden met het instudeeren en het ten gehoore brengen van Joodsche liederen, Joodsche oratoria enz., en wordt het doel bereikt…. van nieuwe Joodsche composities.
Meer dan iets anders, kan de zangkunst medewerken tot het opwekken van zelfbewustzijn, neen sterker nog, kunst in het algemeen kan medewerken tot het aangeven van een nieuwe richting!

Het is daarom, dat wij u allen, jonge Joden en Jodinnen, toeroepen, sluit u bij ons aan, werkt met ons mede tot bereiking van dit zoo schoone doel. Uw loon zal zijn, behalve het genot, dat ge zelf vindt in, en hetgeen gij anderen bereidt met den zang, het zal zijn het bewustzijn, dat gij zelf medewerkt tot het vormen van reine, fiere, zelfbewuste Joden!

Dankend voor de verleende plaatsruimte, teekenen wij
Hoogachtend,
E. N. Cohn, 2e Boerhaavestraat 78,
Jos. Ptasznik, Kromboomsloot 44,
Mej. R. Speelman, Gelderschekade 47,
Mej. E. Vecht, Vijzelstraat 71.

Hoe lang Hazomir bestaan heeft is niet duidelijk, waarschijnlijk was het een kortdurend initiatief en zijn er geen berichten over optredens.

 

bron:
Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 17-01-1913, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 19-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000573064:mpeg21:p00003
Jiddisje zangvereniging, De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 12, 1916, no 14, 30-06-1916. Geraadpleegd op Delpher op 01-03-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005436040:00001

gepubliceerd:
1 maart 2022

laatst bijgewerkt:
1 maart 2022